1-  बाढ राहत योजना

  2- सूखा राहत योजना

           3- महत्‍वपूर्ण दूरभाष नम्‍बर